پری کوچولو

مثل ساحل آرام باش تا مثل دریا بی قرارت باشند.

» ....... :: ۱۳٩۳/۳/۳۱
» ۱۳٩٢/٩/٦ :: ۱۳٩٢/٩/٦
» ۱۳٩٢/۸/۱٦ :: ۱۳٩٢/۸/۱٦
» hate :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» change :: ۱۳٩٢/٥/۱٧
» اوج آسمان :: ۱۳٩٢/٤/٢٠
» تنهایی :: ۱۳٩٢/۱/٢٧
» اودیگر صدایت را نخواهد شنید :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» you want :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
» قلب :: ۱۳٩۱/۱۱/۱۸
» زندگی :: ۱۳٩۱/۱۱/٩
» آینده :: ۱۳٩۱/۱۱/٥
» ... :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» وفادار :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٧
» دلتنگی :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» قضاوت :: ۱۳٩۱/۱٠/٢٢
» بزرگترین اشتباه :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» دلتنگی :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٠
» عشق :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» زندگی را دوست دارم :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» حسرت نگاه :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» سهم من :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» وقتی رفتی :: ۱۳٩۱/۸/۱۸
» هم راه :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» باز داشته :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» حلقه آبگیر :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» صفت :: ۱۳٩۱/٧/٢۸
» مقدس :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» نمی مانم...تو بیا :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» هم راه :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» برای همیشه :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» بی نیاز :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» احساس :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» آرزوی من :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» نخستین شعله :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» بارون :: ۱۳٩۱/٧/۱۱
» زندگی :: ۱۳٩۱/٧/٥
» تنهایی :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» دو خط موازی :: ۱۳٩۱/٦/٢٩
» flower :: ۱۳٩۱/٦/٢٢
» friend :: ۱۳٩۱/٦/۱٩
» you :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
» کلاس درس :: ۱۳٩۱/٦/٩
» ۱۳٩۱/٦/٩ :: ۱۳٩۱/٦/٩
» your name is "X :: ۱۳٩۱/٦/٤
» می گذرد :: ۱۳٩۱/٦/٤
» عشق چیست؟ :: ۱۳٩۱/٦/٤
» I love my :: ۱۳٩۱/٥/۳٠
» ... :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
» اشک :: ۱۳٩۱/٥/٢٥
» عشق :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» عشق از نظر... :: ۱۳٩۱/٥/٢٤
» کاش... :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» هدیه :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» love :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
» دروغ :: ۱۳٩۱/٥/٢٢
Design By : nightSelect.com